Ma 2017. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.
Tanári MA szakos hallgatók egyéni összefüggő gyakorlatának leírása és dokumentumai 5 féléves képzésben részvevők számára a 2015/2016.tanév őszi félévére Nyomtat

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT Leírása

Tanári MA szakok esetében 5 féléves képzésben

(Tájékoztató anyag nappali és levelező hallgatók részére)

 

Az Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos fontos tudnivalók

 

A tanári MA képzés kötelező tartalma az összefüggő szakmai gyakorlat, amelynek egy részét a hallgató által választott közoktatási intézményben (partnerintézmény) kell teljesíteni, másik részét pedig a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban. Az iskolaválasztásban a hallgatók segítséget kapnak a www.htgyk.hu External link honlapon vagy önállóan is kereshetnek befogadó intézményt egyeztetve a gyakorlat szervezőjével. A pedagógia és andragógia szakos hallgatók gyakorlati helynek választhatják a NymE Benedek Elek Pedagógiai Kart Sopronban vagy az Apáczai Csere János Kart Győrben.

Az összefüggő szakmai gyakorlat tapasztalatainak összegzése a Savaria Egyetemi Központban tartott blokkszemináriumokon történik a blokkszeminárium vezető oktatók közreműködésével (Neptunban kötelezően felveendő tárgy).

Az összefüggő szakmai gyakorlat nem azonos a szakterületi iskolai gyakorlattal, amelyet az egyetem gyakorló iskolájában kell teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlat előtt azoknak a hallgatóknak, akiknek ezt az illetékes szaktanszék előírja.

A szakmai gyakorlat célja

Az általános tanári és a konkrét szakterületi szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek és kompetenciák megszerzése (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek), a munkahely világával való ismerkedés (iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében szerezzenek alapjártasságot a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában a szakmai gyakorlat előírt formái szerint.

Így a féléves, összefüggő szakmai gyakorlat célja nem pusztán a szaktárgy tanításának további gyakorlása, hanem – a közoktatás jelenlegi fejlesztési folyamataihoz kapcsolódva - az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a szakszolgálatok és a szakmai szolgáltató intézmények megismerése a közoktatás terepviszonyai között.

 

A gyakorlat leírása

 1. I.A gyakorlat partnerintézményben teljesítendő része három egységből tevődik össze:
 2. A)Szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek

A hallgatónak a kiadott határozatban megjelölt óraszámban (első szak 32 óra, második szak 16 óra) kell tanítania a szaktárgyát. Ezt kell dokumentálni az igazoló lapon (4.sz. dokumentum)

 

Ezen felül az alábbi tevékenységeket kell elvégezni az első szak esetében: hospitálás a mentor óráin és más szakórákon a mentor által megállapított időkeretben; tanítási órán kívüli, de a szaktárgy tanításához szorosan kapcsolódó iskolai feladatok ellátása (korrepetálás, szakköri tevékenységben való részvétel, projektmunka segítése, tehetséggondozás, stb.); felkészülés az órákra, az órákat követő önelemzés-önértékelésre, és gyakorlatvezetői mentori megbeszélésre; tanórán kívüli szaktárgyi tevékenységek (pl. ellenőrző feladatok összeállítása, szemléltető anyagok gyűjtése, internetes források feltárása stb.)

Az A) pontban felsorolt tevékenységeket a mentor érdemjeggyel értékeli a gyakorlat végén az összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében (5.sz. dokumentum).

A második szak esetében csak szakórai tanítási gyakorlatot kell kötelezően végezni, amit a vezetőtanár értékel érdemjeggyel szintén a jegyzőkönyvben.

 1. B)Szaktárgy tanításán kívüli oktatási-nevelési tevékenység

Ide tartoznak az osztályfőnöki jellegű tevékenységek, hospitálás nem szaktárgyi órákon, részvétel iskolai rendezvényeken, az iskolában működő ifjúságvédelmi, drog-prevenciós, mentálhigiénés stb. tevékenységek megismerése.

A B) pontban felsorolt tevékenységeket a mentor 3 fokozatú minősítéssel értékeli a gyakorlat végén az összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében (5.sz. dokumentum).

 1. C)Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése

A hallgató feladata, hogy az iskola nyilvános dokumentumaival (honlapról, könyvtárból, stb.), az intézmény szervezeti felépítésével, mérési gyakorlatával, minőségbiztosítási rendszerével stb. megismerkedjen. Ehhez kérjük a mentor támogató segítségét.

A C) pontban felsorolt tevékenységeket a mentor aláírással értékeli a gyakorlat végén az összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében (5.sz. dokumentum).

 1. II.A gyakorlat részét képezi a pedagógiai szakmai- és szakszolgálatok tevékenységének megismerése. A hallgatók ezt a NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban tartott foglalkozás keretében teljesítik. Ennek célja, hogy a hallgatók megismerjék a pedagógiai szakmai szolgáltatás (továbbképzés, mérés-értékelés, pedagógiai tájékoztatás stb.) és a szakszolgálatok (nevelési tanácsadás) munkáját, kapcsolatát a hétköznapi pedagógiai munkával. A PSZK-ban teljesített gyakorlatot a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Felsőoktatási és Kutatási intézményegység-vezetője aláírásával igazolja a jegyzőkönyvben.

A gyakorlat tervezett időpontja:

2015. augusztus 31. 8-17 óra (nappali tagozatos hallgatók) Forrásközpont konferenciaterme

2015. szeptember 5. 9 óra (levelező tagozat hallgatók) Forrásközpont

 1. III.A gyakorlaton szerzett tapasztalatokat a hallgatók az egyetemen tartandó blokkszeminárium keretében dolgozzák fel egyetemi oktatók irányításával.

 

Általános tudnivalók:

 

 1. 1.Az összefüggő gyakorlat az MA képzés szerves része, ezért teljesítése alól nem kérhető felmentés.
 1. 2.A külső iskolában (partnerintézményben) végzett gyakorlat esetében a hallgató választása csak a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Felsőoktatási és Kutatási Intézményegység vezetőjének illetve a gyakorlat szervezőjének beleegyezésével érvényes.
 1. 3.Első szak esetében a hallgató érettségit adó középiskolát választ és itt teljesíti a gyakorlat A), B) és C) részét a gyakorlatvezető mentor irányításával. Ennek óraszáma 32 szaktárgyi tanítási óra és a többi feladatra fordított, a jegyzőkönyvben meghatározott óra.

A második szak esetében lehetőleg általános iskolát kell választani, ahol vezetőtanár irányításával 16 szaktárgyi órát kell tartani.

A pedagógia, andragógia, játék- és szabadidőszervező, egészségfejlesztés szakos hallgatók a partnerintézményt a szaktanszékkel és a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal egyeztetve választják.

 1. 4.A mentorral való kapcsolatfelvételt követően közösen el kell készíteni a gyakorlat órabeosztását, amit alá kell íratni a mentorral, majd ezt írásban el kell juttatni a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központhoz legkésőbb október 1-ig vagy a gyakorlat kezdetéig.
 1. 5.A teljes gyakorlatot a szorgalmi időszakban, november 30-ig kell teljesíteni.
 1. 6.Az Összefüggő szakmai gyakorlathoz tartozó blokkszemináriumokról, illetve a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban tartott foglalkozásokról hiányozni nem lehet.
 1. 7.A gyakorlat egy részterületén a teljesítés hiánya a teljes gyakorlat nem teljesítését vonja maga után. A teljesítés bármely oknál fogva történő megtagadása esetén az összefüggő szakmai gyakorlat hiányzó része a következő félévben teljesíthető.
 1. 8.Az Összefüggő egyéni gyakorlat jegyzőkönyvét ki kell nyomtatni és a gyakorlat helyszíneire a hallgatónak magával kell vinni, majd valamennyi aláírás birtokában egy példányt a záróvizsgához összeállított portfólióhoz kell csatolni, egy példányt pedig le kell adni a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban!
 1. 9.A teljesítésigazoló lapot a hallgatónak folyamatosan vezetnie kell és megtartott óránként a mentortanárral alá kell íratnia. A gyakorlat végén a teljesítésigazoló lapból egy példányt a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban le kell adni november 30-ig, egy másik példányt pedig csatolni kell a portfólióhoz.
 1. 10.A gyakorlattal kapcsolatban információért lehet fordulni a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ felsőoktatási és kutatási intézményegységéhez.

Dokumentumok:

(letötlhető: http://pszk.nyme.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=130)

Levél a partneriskola  igazgatójának/kari dékánnak

Át kell adni a partneriskola igazgatójának,   pedagógia szakos hallgatók esetében a kari dékánnak

Befogadó nyilatkozat

Át kell adni a partneriskola igazgatójának, pedagógia szakos hallgatók esetében a kari dékánnak, majd kitöltés és aláírás után 1 eredeti példányban el kell juttatni az NymE RPSZK-nak

Munkahelyi igazolás

A hallgató jelenlegi munkáltatója tölti ki, majd a hallgató a befogadó nyilatkozattal együtt egy eredeti példányban eljuttatja az NymE RPSZK-nak.

Egy eredeti példányt csatolni kell a portfólióba is. 

Határozat

A hallgató az óraszám megállapításáról határozatot kap, melyet egy eredeti példányban csatolni kell a portfólióhoz, egy példányt pedig be kell mutatni a mentornak.

Teljesítés igazoló lap

1 eredeti példányt a portfólióhoz kell csatolni, 1eredeti példányt az NymE RPSZK-nak kell leadni

Jegyzőkönyv

1 eredeti példányt a portfólióhoz kell csatolni, 1eredeti példányt az NymE RPSZK-nak kell leadni

Levél a mentornak

a partneriskolában a gyakorlatvezető mentornak kell  átadni

Órabeosztás

 

1 példányban kell leadni az NymE RPSZK-nak (e-mailben  vagy eredetiben)

 

Határidő

Tevékenység

Helyszín

2015. május 12. 14 óra

Tájékoztató az egyéni összefüggő gyakorlatról

NymE RPSZK

2015. szeptember 15.

Befogadó nyilatkozat és munkáltatói igazolás leadása 1 eredeti példányban

NymE RPSZK

2015. augusztus 31. 8-17  óra

 

2015.szeptember 5. 9 óra

PSZK gyakorlat nappalis hallgatóknak

PSZK  gyakorlat levelező hallgatóknak

NymE RPSZK

2015. október 1.

Órabeosztás  leadása

NymE RPSZK

2015. november 30.

Egyéni  összefüggő gyakorlat befejezése

 

2015. december 10.

Teljesítésigazoló lap és jegyzőkönyv leadása egy eredeti példányban

NymE RPSZK

2015. december 15.

Portfólió leadása 1 nyomtatott, két elektronikus példányban

NymE RPSZK

 

Utolsó frissítés: 2015 szeptember 14. (hétfő) 07:07