Ma 2017. november 21., kedd, Olivér napja van. Holnap Cecília napja lesz.
Tanári MA szakos hallgatók egyéni összefüggő gyakorlatának leírása és dokumentumai 2013/14.tanév tavaszi félév Nyomtat

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT Leírása

Tanári MA szakok esetében

(Tájékoztató anyag nappali és levelező hallgatók részére)

 

Az Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos fontos tudnivalók

 

A tanári MA képzés kötelező tartalma az összefüggő szakmai gyakorlat, amelynek egy részét a hallgató által választott közoktatási intézményben (partnerintézmény) kell teljesíteni, másik részét pedig a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban. Az iskolaválasztásban a hallgatók segítséget kapnak a www.htgyk.hu External link honlapon vagy önállóan is kereshetnek befogadó intézményt egyeztetve a gyakorlat szervezőjével. A pedagógia és andragógia szakos hallgatók gyakorlati helynek választhatják a NymE Benedek Elek Pedagógiai Kart Sopronban vagy az Apáczai Csere János Kart Győrben.

Az összefüggő szakmai gyakorlat tapasztalatainak összegzése a Savaria Egyetemi Központban tartott blokkszemináriumokon történik a blokkszeminárium vezető oktatók közreműködésével (Neptunban kötelezően felveendő tárgy).

Az összefüggő szakmai gyakorlat nem azonos a szakterületi iskolai gyakorlattal, amelyet az egyetem gyakorló iskolájában kell teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlat előtt azoknak a hallgatóknak, akiknek ezt az illetékes szaktanszék előírja.

A szakmai gyakorlat célja

Az általános tanári és a konkrét szakterületi szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek és kompetenciák megszerzése (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek), a munkahely világával való ismerkedés (iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében szerezzenek alapjártasságot a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában a szakmai gyakorlat előírt formái szerint.

Így a féléves, összefüggő szakmai gyakorlat célja nem pusztán a szaktárgy tanításának további gyakorlása, hanem – a közoktatás jelenlegi fejlesztési folyamataihoz kapcsolódva - az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a szakszolgálatok és a szakmai szolgáltató intézmények megismerése a közoktatás terepviszonyai között.

 

A gyakorlat leírása

  1. A gyakorlat partnerintézményben teljesítendő része három egységből tevődik össze:

A)Szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek

A hallgatónak a kiadott határozatban megjelölt óraszámban (16 vagy 32) kell tanítania a szaktárgyát. Ezt kell dokumentálni az igazoló lapon (4.sz. dokumentum)

 

Ezen felül az alábbi tevékenységeket kell elvégezni: hospitálás a mentor óráin és más szakórákon a mentor által megállapított időkeretben; tanítási órán kívüli, de a szaktárgy tanításához szorosan kapcsolódó iskolai feladatok ellátása (korrepetálás, szakköri tevékenységben való részvétel, projektmunka segítése, tehetséggondozás, stb.); felkészülés az órákra, az órákat követő önelemzés-önértékelésre, és gyakorlatvezetői mentori megbeszélésre; tanórán kívüli szaktárgyi tevékenységek (pl. ellenőrző feladatok összeállítása, szemléltető anyagok gyűjtése, internetes források feltárása stb.)

Az A) pontban felsorolt tevékenységeket a mentor érdemjeggyel értékeli a gyakorlat végén az összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében (5.sz. dokumentum).

B)Szaktárgy tanításán kívüli oktatási-nevelési tevékenység

Ide tartoznak az osztályfőnöki jellegű tevékenységek, hospitálás nem szaktárgyi órákon, részvétel iskolai rendezvényeken, az iskolában működő ifjúságvédelmi, drog-prevenciós, mentálhigiénés stb. tevékenységek megismerése.

A B) pontban felsorolt tevékenységeket a mentor 3 fokozatú minősítéssel értékeli a gyakorlat végén az összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében (5.sz. dokumentum).

C)Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése

A hallgató feladata, hogy az iskola nyilvános dokumentumaival (honlapról, könyvtárból, stb.), az intézmény szervezeti felépítésével, mérési gyakorlatával, minőségbiztosítási rendszerével stb. megismerkedjen. Ehhez kérjük a mentor támogató segítségét.

A C) pontban felsorolt tevékenységeket a mentor aláírással értékeli a gyakorlat végén az összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében (5.sz. dokumentum).

Mindhárom részterület szervezése és értékelése a gyakorlatvezető mentor feladata.

II. A gyakorlat részét képezi a pedagógiai szakmai- és szakszolgálatok tevékenységének megismerése. A hallgatók ezt a NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban tartott foglalkozás keretében teljesítik. Ennek célja, hogy a hallgatók megismerjék a pedagógiai szakmai szolgáltatás (továbbképzés, mérés-értékelés, pedagógiai tájékoztatás stb.) és a szakszolgálatok (nevelési tanácsadás) munkáját, kapcsolatát a hétköznapi pedagógiai munkával. A PSZK-ban teljesített gyakorlatot a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Felsőoktatási és Kutatási intézményegység-vezetője aláírásával igazolja a jegyzőkönyvben.

A gyakorlat időpontja: 2014. február 1. 9-16 óra, helyszíne: NYME SEK Forrásközpont konferenciaterme

III. A gyakorlaton szerzett tapasztalatokat a hallgatók az egyetemen tartandó blokkszeminárium keretében dolgozzák fel egyetemi oktatók irányításával.

Az első blokkszeminárium időpontja 2014. február 7. 14-17 óra

 

Általános tudnivalók és határidők:

 

1. Az összefüggő gyakorlat az MA képzés szerves része, ezért teljesítése alól nem kérhető felmentés. A külső iskolában (partnerintézményben) végzett gyakorlat esetében a hallgató választása csak a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Felsőoktatási és Kutatási Intézményegység vezetőjének illetve a gyakorlat szervezőjének beleegyezésével érvényes.

2. Az összefüggő iskolai gyakorlat saját iskolában nem teljesíthető. Az általános iskolai gyakorlattal rendelkező hallgatónak középiskolában, a középiskolai gyakorlattal rendelkezőnek általános iskolában kell teljesítenie az összefüggő gyakorlatot. Aki nem rendelkezik gyakorlattal, annak olyan intézményt kell választania, ahol általános iskolai és középiskolai gyakorlatot is tud teljesíteni (többcélú intézmény vagy 6-8 évfolyamos gimnázium). Ez alól kivételt képeznek azok a hallgatók, akiknél a szaktanszék másként rendelkezik. Erről az érintett hallgatók tájékoztatást kapnak.

3. A gyakorlaton belüli tanítás óraszámának megállapításához (16 vagy 32 óra) a hallgatónak munkahelyi igazolást (lásd: munkahelyi igazolás dokumentum) kell a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Felsőoktatási és Kutatási intézményegység-vezetőjéhez benyújtania az eddigi pedagógus munkakörben töltött éveiről. A munkahelyi igazolást a hallgató jelenlegi munkáltatója írja alá (abban az esetben is, ha korábban más iskolákban is tanított a hallgató). Igazolás hiányában az előírt legmagasabb, azaz 32 órát kell a hallgatónak a gyakorlaton tanítania. Ha a hallgató legalább egy éves pedagógus munkakörben eltöltött munkatapasztalatot tud igazolni, akkor a gyakorlatának óraszáma 16 óra. Az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámáról a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ határozatot állít ki. A határozatot a hallgató köteles bemutatni a mentortanárának és csatolni kell a portfólióhoz is.

4. A mentorral való kapcsolatfelvételt követően közösen el kell készíteni a gyakorlat órabeosztását, amit alá kell íratni a mentorral, majd ezt írásban el kell juttatni a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központhoz legkésőbb március 1-ig vagy a gyakorlat kezdetéig.

5. A teljes gyakorlatot a szorgalmi időszakban, április 30-ig kell teljesíteni.

6. Az Összefüggő szakmai gyakorlathoz tartozó blokkszemináriumokról, illetve a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban tartott foglalkozásokról hiányozni nem lehet.

7. A gyakorlat egy részterületén a teljesítés hiánya a teljes gyakorlat nem teljesítését vonja maga után. A teljesítés bármely oknál fogva történő megtagadása esetén az Összefüggő szakmai gyakorlat hiányzó része a következő félévben teljesíthető.

8. Az Összefüggő egyéni gyakorlat jegyzőkönyvét ki kell nyomtatni és a gyakorlat helyszíneire a hallgatónak magával kell vinni, majd valamennyi aláírás birtokában a záróvizsgához összeállított portfólióhoz kell csatolni, illetve egy eredeti példányt a gyakorlat végén le kell adni a PSZK-ban!

9. A teljesítésigazoló lapot a hallgatónak folyamatosan vezetnie kell és megtartott óránként a mentortanárral alá kell íratnia. A gyakorlat végén a teljesítésigazoló lapból egy példányt (lehet másolat is) a le kell adni április 30-ig, az eredeti példányt pedig csatolni kell a portfólióhoz.

10. A gyakorlattal kapcsolatban információért lehet fordulni a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ felsőoktatási és kutatási intézményegységéhez. Kérdéseket fel lehet tenni a gyakorlati képzés elektronikus fórumán is (http://slc.pszk.nyme.hu/course/view.php?id=10 External link) External link

 Dokumentumok:

  1. Levél a partneriskola igazgatójának/kari dékánnak – át kell adni a partneriskola igazgatójának, pedagógia szakos hallgatók esetében a kari dékánnak
  2. Befogadó nyilatkozat - át kell adni a partneriskola igazgatójának, pedagógia szakos hallgatók esetében a kari dékánnak, majd kitöltés és aláírás után el kell juttatni a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központba 2014.január 23-ig
  3. Munkahelyi igazolás – a hallgató jelenlegi munkáltatója tölti ki, majd a hallgató a befogadó nyilatkozattal együtt eljuttatja a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központba 2014.január 23-ig. A hallgató az óraszám megállapításáról határozatot kap, melyet csatolni kell a portfólióhoz.
  4. Teljesítés igazoló lap – 1 példányt a portfólióhoz kell csatolni, 1 példányt a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban kell leadni április 30-ig
  5. Jegyzőkönyv – lsd. előző pont
  6. Levél a mentornak – a partneriskolában a gyakorlatvezető mentornak kell átadni
  7. Órabeosztás
Utolsó frissítés: 2014 január 27. (hétfő) 13:19